You are here: Home About This Web site Cookies on PDC's Web Site

Cookies on PDC's Web Site

Cookies på PDCs webbplats (på svenska)

På PDCs webbplats http://schelly.pdc.kth.se/pdc/ används Cookies (kakor). Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som kan användas för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av Cookies:

  1. en permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

PDCs webbplats delas in i dels de interna sidorna (kräver inloggning) och dels de externa sidorna (kräver inte inloggning). Permanenta och sessionskakor används på de intern sidorna och innehåller en ID-beteckning för att systemet ska kunna identifiera användaren efter inloggning.

På de externa sidorna används inga sessionskakor och bara en eventuell permanent kaka. Den permanenta kakan lagras eventuellt för att lagra inställningar som gjort under besöket av webbplatsen.

Ingen personliga information, som e-post eller namn, sparas om besökaren. Ingen information skickas vidare till en annan webbplats.

PDC använder kakor för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. för att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Cookies on PDC's Web Site (in English)

PDC uses cookies on its Web site, http://schelly.pdc.kth.se/pdc/. Cookies are small text files which are saved on a visiter's computer and can be used for many purposes, including possibly tracking a visiter's use of the Web site.

There are two types of cookies:

  1. a permanet cookie that remains on a visitor's computer for a given time
  2. a session cookie the is temporarily saved in the visitor's computer memory during the time that the visitor is using the Web site. Session cookies disappear when you close your Web browser.

PDC's Web site is divided into an internal part (requires logging in) and an external part (does not require logging in). Permanent and session cookies are used in the internal part and contain information to identify a user.

In the external part, no session cookies are used. A permanent cookie may be saved to store settings made during the visit of the website.

No personal information, like the visitor's e-mail address or name, is saved. No information is forwarded on to, or obtained by other Web sites (so called "third party" cookies).

PDC uses cookies to improve its Web site for visiters, for example, by adapting the Web site according to the visitor's preferences.

If you do not want cookies to be used, you can shut off their use in your Web browser's security settings. You can even require that your Web browser ask you before it saves any cookie requested by a Web site. Through your Web browser you can also remove previously saved cookies. See your Web browser's help pages for more information.